مجتمع مسکونی ارغوان

سود ساختمان سازی در سال جدید چقدر است؟

تمام افرادی که به دنبال ساخت و ساز و یا خرید زمین و خرید ملک و سرمایه گذاری در بازار مسکن هستند، می خواهند نسبت به سود ساختمان سازی و هزینه های ساخت و ساز و قیمت خرید ملک و خرید زمین آگاهی پیدا کنند.

ساختمان سازی مانند هر کسب و کار دیگری نیاز به دانش، تجربه و آگاهی در هر جنبه ای از ساخت و ساز دارد. ساختمان سازی سود قطعی و به صورن یک عدد طبیعی ندارد. سود ساختمان سازی خیلی نسبی است و به فاکتور های زیادی بستگی دارد. ساخت و ساز و سود حاصل از آن در هر منطقه و هر شهری متفاوت است. به طور مثال هزینه و سود ساختمان سازی در تهران با بندرعباس بسیار فرق دارد.

Continue reading “سود ساختمان سازی در سال جدید چقدر است؟”