مجتمع مسکونی ارغوان

خدمات و امکانات

کاربری های مسکونی مجاور سایت
2-2-1 آنالیز همسایگی سایت و همجواری های غیر مسکونی مجاور
کاربری های مسکونی مجاور سایت
2-2-1 آنالیز همسایگی سایت و همجواری های غیر مسکونی مجاور بررسی کاربری¬های خدماتی همجوار سایت جهت آشنایی با میزان بسترکیفی
کاربری های مجاور سایت
آنالیز همسایگی سایت و همجواری های اطراف
کاربری های مسکونی مجاور سایت
شهر فردیس در استان البزر و در مجاورت شهر کرج واقع شده است.